Traustar undirstöður
Menntun

STAÐAN Í DAG

Það sem vel gengur

 • Almennt vaxandi skilningur á mikilvægi menntunar í heilbrigðiskerfinu
 • Sérfræðimenntun á Landspítala hefur eflst
 • Hermisetur hefur fests í þróun
 • Skilvirk skráning og umgjörð um þá 1800 nemendur sem nema á Landspítala árlega
 • Almenn ánægja nemenda með klínískt nám á Landspítala

Hvað getum við gert betur?

 • Ekki menntaðir nægilega margir heilbrigðisstarfsmenn í ákveðnum fagstéttum til að standa undir eðlilegri nýliðun og mæta þörfum fyrir mönnun í heilbrigðisþjónustu
 • Vantar heildstæða áætlun um menntun einstakra starfsstétta til næstu ára á landsvísu
 • Mikilvægt er að efla enn frekar samstarf Landspítala og menntastofnana varðandi innihald náms í heilbrigðisvísindum og undirbúning nemenda.
 • Það skortir að fé/bjargráð fylgi menntun heilbrigðisstétta, bæði hjá háskólum og á Landspítala
An exception occurred: Invalid column name 'sort'.
An exception occurred: Invalid column name 'sort'.
An exception occurred: Invalid column name 'sort'.


STAÐAN Í DAG

Það sem vel gengur

 • Almennt vaxandi skilningur og áhugi á starfsþróun og mikilvægi hennar
 • Nýliðaþjálfun stærstu stéttanna hefur verið efld (starfsþróunarár hjúkrunar, kandídatsár)
 • Hermisetur fests í sessi
 • Starfsþróun fær góða einkunn í stefnukönnun

Hvað getum við gert betur?

 • Það vantar að skilgreina þörf út frá starfslýsingum og hæfniviðmiðum
 • Skilgreina þarf hæfniviðmið fyrir hverja starfsstétt út frá sérgreinum
 • Skýra þarf markmið starfsþróunar fyrir sérhverja starfsstétt
 • Hægt er að gera starfsþróun markvissari og aðlaga hana betur að stefnu og þörfum stofnunarinnar
 • Skerpa þarf á skipulagi, yfirsýn og ábyrgð
 • Veita þarf nægjanlegt svigrúm til að starfsfólk geti sinnt nauðsynlegri starfsþróun og starfsþjálfun innan skilgreinds vinnutíma
 • Taka þarf í notkun öflugt hæfnistjórnunarkerfi
 • Veita þarf starfsmönnum svigrúm til kennslu

FRAMTÍÐARSÝN

 • Markmið starfsþjálfunar er að starfsfólk Landspítala búi yfir hæfni til að auka gæði, öryggi og hagkvæmni þjónustunnar
 • Starfsþróun styður ivð stefnu spítalans og fléttast inn í allt starf. Gæði og öryggi eru höfð að leiðarljósi
 • Starfsþróun byggir á gagnreyndri þekkingu og tekur mið af viðurkenndum stöðlum
 • Starfsþróun tekur mið af hæfniviðmiðum sem eru skilgreind út frá þörfum starfseminnar
 • Svigrúm er til starfsþróunar innan skilgreinds vinnutíma
 • Fjármögnun til starfsþróunar er tryggð
 • Starfsþróun starfsmanna á Landspítala er til fyrirmyndar innan íslenskrar heilbrigðisþjónustu

ÁHERSLUR NÆSTU ÁRA

 • Áherslur verði á:

  a) Sjúklinga

  b) Teymisvinnu

  c) Gagnreynda þekkingu

  d) Stöðugar umbætur

  e) Notkun upplýsingatækni

  f) Tæknilega þjálfun

 • Skilgreina og hanna/ endurhanna almenn grunnnámskeið sem nær allir starfsmenn skuli sækja um, t.d.:        

  A) Gæði, öryggi og umbótastarf      

  B)  Samskipti og teymisvinna      

  C) Gagnreynd þekking og notkun upplýsingatækni

 • Hvert svið skilgreini hæfniviðmið starfa og áætli þarfir fyrir almenna og sértæka starfsþjálfun út frá þeim. Yfirlit sé til um hæfni allra starfsmanna spítalans
 • Stofnað verði starfsþróunarráð sem:  

  A) Auki yfirsýn og samvinnu um skipulag og samhæfingu starfsþróunar

  B) Tryggja að til séu hæfniviðmið, svigrúm til náms og kennslu 

 • Tekið verði upp rafrænt hæfnistjórnunarkerfi
 • Hermisetur verði eflt enn frekar
 • Nýliðaþjálfun verði skipulögð fyrir allar starfsstéttir

ÁRANGURSVÍSAR